Interna

Sessions destinades als integrants del cos facultatiu de la Institució, de vegades conseqüència de la pròpia activitat assistencial, són un mitjà permanent d'actualització de coneixements i d'experiència.

Poden classificar-se en:

a) Presentació de casos: aquestes sessions són un element important de la formació continuada, permeten un intercanvi d'opinions i són mitjà per al control de la qualitat, ja que faciliten aspectes molt importants, com ara la revisió i supervisió directa de criteris i actuacions. Periodicitat: setmanal.

b) Sessions clíniques: essencials per al procés de comunicació i participació, permeten l'intercanvi d'informació i d'experiències entre els integrants dels diferents equips i la revisió del grau de compliment dels protocols d'estudi i/o tractament. De periodicitat setmanal, estan acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut) i són les següents: Sessió oncològica, Sessió de litiasi, Sessió de nefrologia clínica i hipertensió arterial, Sessió del Servei d'Andrologia, Sessió d'infertilitat, Sessió del Servei de Radiodiagnòstic, Sessió del Servei de Laboratoris, Sessió del Servei de Psicologia Clínica i Sessió del Servei de Documentació Mèdica.

c) Sessions de revisió: de gran utilitat per a l'anàlisi crítica d'actuacions i procediments, es fan amb diferents periodicitats i són les següents: revisió clínica i patològica, revisió clínica i radiològica i revisió d'activitats per a equips clínics.

d) Sessions bibliogràfiques: de periodicitat setmanal, faciliten la comunicació a tot l'equip de les publicacions d'interès. Es basen en la metodologia següent: les diferents revistes existents a la Biblioteca s'assignen a un adjunt, el qual actua com a revisor, selecciona els articles que considera d'interès i sol·licita a un resident de l'equip el comentari resumit dels articles escollits. El resident els presenta en la sessió corresponent.

e) Sessions clíniques tècniques: inclouen les reunions que fan els diferents comitès tècnics, tant els assistencials (històries clíniques, teixits, infeccions i farmàcia/terapèutica), com els científics (assaigs clínics i investigació, protocols i pautes, difusió científica i docència-formació). Tots aquests comitès es reuneixen un cop al mes. Tant per la seva composició flexible, com per la seva metodologia de treball, permeten la participació i faciliten la integració dels equips. Són un element essencial per a la comunicació horitzontal i vertical.

f) Sessions científiques generals:aquestes sessions inclouen conferències dictades pels metges del cos facultatiu del centre o especialistes externs. Tenen una periodicitat setmanal.

g) Cicle de professors invitats: taller de treball amb un Professor invitat. Periòdicament, es fa la revisió d'un tema concret. Es convida un professor, nacional o estranger, que s'hagi destacat en el tema que es vol estudiar i es comenta l'experiència del centre. S'analitzen les coincidències / divergències observades referents a les pautes i als resultats obtinguts.

Departament d'Infermeria

Anualment, s'hi imparteixen un total de 1.443,5 hores (2009) entre jornades, sessions formatives i tallers.

 

Notícies

Esdeveniments